Regulamin

ART. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy działa pod adresem https://www.mojwidok.pl/ i prowadzony jest przez Bora Artur Fellmuth, ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz; wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl), NIP 9531594244, REGON 092342186.
 2. Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez kupującego błędnych, nieaktualnych, nieprawdziwych danych.
 4. Klient wyraża zgodę na przesyłanie mu danych, informacji itd. dotyczących realizacji umowy na podane adres e-mail, nr telefonu.

 

ART. 2. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży jest usługa produkcji fototapet, obrazów oraz innych wydruków wykonanych jednorazowo według parametrów wskazanych w zamówieniu przez Klienta.
 2. Sprzedawca przewiduje również sprzedaż artykułów reklamowych na zamówienie, z okazjonalnym nadrukiem, w kolorystyce, wg informacji zamieszczonej w ofercie obok danego artykułu, po zaakceptowaniu projektu danego towaru.

 

ART. 3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep internetowy "Mój Widok" zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat oferty towarowej Sklep zamieszcza wraz z obowiązującą ceną w PLN. W przypadku ofert promocyjnych (w tym wyprzedaży), których ilość jest ograniczona, realizacja sprzedaży odbywa się wg kolejności wpływu zamówień objętych tą formą sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia do czasu wysyłki towaru, jest wiążące dla stron, jeśli zostanie potwierdzone przez Sklep na ostatniej stronie kończącej składanie zamówienia.
 3. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w chwili złożenia zamówienia. W razie braku zamówionego towaru (lub części) w Sklepie kupujący zostaje poinformowany o stopniu realizacji zamówienia. Kupujący podejmuje decyzję o sposobie realizacji (zmiana, częściowa realizacja lub anulowanie) zamówienia.
 4. Kupujący ma prawo dokonać zmian w złożonym zamówieniu, może anulować zamówienie w całości, w terminie do dnia dokonania płatności. Zmian, a także anulowania zamówienia kupujący dokonuje pocztą e-mail na adres sklep@mojwidok.pl.
 5. Złożenie zamówienia oznacza akceptację regulaminu.
 6. Realizacja przyjętego i potwierdzonego zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po otrzymaniu przez Sklep płatności. na wskazane przez Sklep konto, lub po zaakceptowaniu płatności elektronicznej realizowanej przez serwis przelewy24.pl.
 7. Sklep ma prawo odmówić realizacji zamówienia, a także zablokować lub usunąć konto bez podania przyczyn.
 8. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia i do umieszczania danych w bazie danych Sklepu.

 

ART. 4. CZAS REALIZACJI

 1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.
 2. Czas realizacji zamówienia biegnie od przyjęcia zamówienia do wysyłki towaru, przy czym uwzględnia się wyłącznie dni robocze. Czas transportu nie wlicza się czasu realizacji zamówienia.
 3. Standardowo zamówienia są wysyłane w ciągu 72 godzin od dnia otrzymania płatności za zamówiony towar.
 4. O terminie wysyłki towaru kupujący zostanie powiadomiony przez Sprzedającego pocztą e-mail.
 5. Przed odebraniem przesyłki od przewoźnika kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania. W razie stwierdzenia, że opakowanie zostało naruszone lub uszkodzone, należy odmówić odbioru przesyłki oraz najpóźniej następnego dnia skontaktować się ze Sklepem.

 

ART. 5. KOSZTY WYSYŁKI

 1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się pośrednictwem firmy spedycyjnej UPS (max. waga przesyłki 30 kg).
 2. Opłata za opakowanie i wysyłkę wynosi: 22 zł netto (27,06 zł brutto).
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki bez uzasadnienia Klient zostanie obciążony kosztami powtórnej wysyłki oraz dodatkowymi kosztami obsługi w kwocie 30 zł netto (36,90 zł brutto).

 

ART. 6. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Zgodnie z §38 "ustawy o prawach konsumenta", Konsumentowi, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po jej zrealizowaniu.

 

ART. 7. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca dostarcza towary bez wad. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar mają wadę fizyczną lub wadę prawną (Rękojmia) w zakresie określonym kodeksem cywilnym.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta jakie przysługują mu na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów a w szczególności kodeksu cywilnego i ustawy o prawach konsumenta.
 3. Reklamacje z tytułu Rękojmi lub Gwarancji, można składać, bezpośrednio pod adresem sprzedającego lub przesłać na ten adres. Szczegółowe informacje o sposobie przesyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji podawane są telefonicznie pod nr tel.: 523212616.

 

ART. 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia swoich roszczeń. Między innymi:
  1. Konsument może uzyskać pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
  2. Konsument może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie polubownego zakończenia sporu między nim a Sprzedawcą,
  3. Konsument może zwrócić się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady postępowania, możliwe procedury znajdują się w siedzibach instytucji i podmiotów przywołanych w art. 8 pkt. 1. Informacje takie mogą też znajdować się na ich stronach internetowych.

 

ART. 9. SPORY SĄDOWE

 1. Właściwość sądów do rozstrzygania sporów pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą określa się na podstawie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Spory pomiędzy Klientem nie będącym Konsumentem, a Sprzedawcą rozstrzygane są przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.


ART. 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa sprzedaży towarów może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 2. Aktualny Regulamin Sklepu Internetowego jest publikowany na stronie http://www.mojwidok.pl/regulamin oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, na podany adres e-mail.
 3. Regulamin może być jednostronnie zmieniony przez właściciela Sklepu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych oraz Klientów, którzy złożyli zamówienie na towar, a nie został im jeszcze dostarczony.
 4. Kontakt ze Sklepem jest możliwy pod adresem e-mail: sklep@mojwidok.pl, lub pod nr tel.: 523212616.
 5. Firma Bora Artur Fellmuth, ul. Świecka 8, 85-040 Bydgoszcz zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „"O ochronie danych osobowych". Konsument ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z baz wysyłając taką informację na adres e-mail.
 6. Zasady polityki prywatności zawarte są na stronie https://www.mojwidok.pl/.
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2016 r.